Missió, visió i valors

Cargando...

La missió d’Intermedia és facilitar l’ocupació, la inserció sociolaboral i la millora professional de les persones mitjançant l’as­sessorament, l’orientació i la formació. Els elements clau d’aquest procés són l’empode­rament, el creixent competencial i el desenvolupament de les trajectòries professionals de les persones.

Per aconseguir-ho, Intermedia porta a terme una tasca d’intermediació, fidelització i de tre­ball en xarxa amb les empreses i el teixit so­cioeconòmic des d’una dimensió comunitària que té en compte tant les necessitats de les persones com la conjuntura del mercat labo­ral.

Intermedia és una eina professional i soli­dària que s’ocupa de la millora de l’ocupació de les persones (especialment d’aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat) i de generar vincles amb les empreses des de la responsabilitat social corporativa.

Com a Observatori del mercat laboral, l’entitat té una visió general de la dimensió comunitària i del teixit empresarial en temps real. Actua com un agent transformador i vol ser un referent del Tercer Sector i de les em­preses d’economia solidària en el suport a la gestió del talent de les persones.

Aposta per la innovació i acom­panya a les empreses en el canvi digital mit­jançant la creació i desenvolupament d’eines tecnològiques, a fi d’adaptar-se als nous re­queriments del mercat laboral.

Desenvolupament personal

Les persones són el centre de l’activitat, i Interme­dia és un nexe d’unió i treball en xarxa entre totes les persones, les empreses i els/les col·laboradors/ es.

Així mateix l’equip humà d’Intermedia està com­promès amb els valors de l’entitat i treballa gene­rant una cultura de les persones basada en el seu apoderament i talent.

Igualtat de gènere i no discriminació

Entitat socialment responsable, que vetlla per la igualtat d’oportunitats, l’equitat de gènere i la no discriminació de cap col·lectiu per religió, pertinença cultural, salut, di­versitat funcional, diversitat sexual i de gènere o condició econòmica i social.

Transparència, coherència i qualitat

Defensa i garanteix la transparència, la coherència i l’honestedat en tots els processos de forma transversal, garantint la prestació de serveis de primera qualitat.

Implicació i compromís social

Amb l’objectiu d’impulsar el progrés de l’entorn més proper en els àmbits econòmic, social i ambiental, Intermedia busca la implicació i la complicitat d’altres agents amb els quals desenvolupar el compromís amb la millora de l’ocupació des d’un model d’empresa responsable.

Innovació

Fomenta els processos d’innovació per donar una millor resposta a les persones i augmentar l’eficiència de les empreses.