Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa a les persones usuàries de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquestes decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa INTERMEDIA.

La persona usuària haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

INTERMEDIA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal•lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment complim amb l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de INTERMEDIA per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada als seus productes i/o serveis relacionats amb l’atenció a les persones, i per a la realització d’estadístiques i poder remetre-li informació comercial en temes que puguin ser del seu interès.

Informació bàsica sobre protecció de dades

T’informem que INTERMEDIA és el responsable del tractament de les dades, i si tu o una persona autoritzada, ens has facilitat les teves dades, seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents sobre protecció de dades personals.

És possible que existeixin altres responsables en els tractaments que realitzem, en aquest cas sempre informarem de qui és el/la responsable del tractament d’aquests, així com de les seves dades d’identificació.

Des d’INTERMEDIA ens comprometem al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los. Per a això adoptem les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb l’establert en el Reglament.

INTERMEDIA és una denominació comercial que representa a diverses entitats:

 • Intermedia amb NIF G65731374.
 • Intermedia, serveis d’orientació i intermediació, SCCL amb NIF F65763500.
 • Intermedia Unió Temporal d’Empresas amb NIF U13789227.


Quins són els teus drets?

La normativa de protecció de dades et confereix els següents drets:

 • Dret a revocar qualsevol consentiment prestat prèviament.
 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades s’estan tractant i les característiques del tractament que es duu a terme.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en format Inter operable de les dades que estiguin sent tractades.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos que consideri que no és necessari.
 • Dret de cancel·lació: Sol·licitar el cessament del tractament de les dades i la seva supressió quan ja no sigui necessària la seva conservació.


Informació addicional

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per la persona usuària a través de la pàgina web que INTERMEDIA posa a la disposició de les persones usuàries d’Internet. La present Política que forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

La persona usuària garanteix que les dades aportades són veraces, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, la persona usuària garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a INTERMEDIA per a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, LinkedIn i Twitter, etc. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per terceres persones de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

La pàgina web pot allotjar blogs i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal facilitada per la persona usuària pot ser compartida amb altres entitats d’aquest servei, sobre els quals INTERMEDIA no pot assegurar el bon ús de les teves dades.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de la persona usuària, INTERMEDIA podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’usuari, en aquells casos en què la configuració de la persona a aquest efecte així ho permeti.

Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, INTERMEDIA podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.


Amb quina finalitat tractem les dades personals de la perona usuària?

INTERMEDIA tracta la informació facilitada amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de (i) consultes varies (iv) participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.

En el cas que la persona usuària es registri a la pàgina web per demanar informació, INTERMEDIA únicament accedirà a les dades personals pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. INTERMEDIA no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de la persona usuària.

Per quant temps conservarem les dades personals de la persona usuària?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud.

Per quant temps conservarem les dades personals de la persona usuària?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de la persona usuària?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la persona.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de la persona usuària?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins l’organització que la necessitin per gestionar la seva sol·licitud o avaluar la seva sol·licitud d’ocupació, realitzar funcions, recolzar les tasques de Selecció de Personal o als qui estiguem obligats per la legislació vigent a divulgar-la.

Tindran accés a les seves dades personals les següents categories:

 • Personal del departament de “Persones” que gestiona la Selecció de Personal. Director/a o Responsable del departament de “Persones”, així com responsable del Departament al que postula el/la candidat/a.
 • Persones empleades que realitzin funcions administratives i d’assistència tècnica.

Funcionaris governamentals, en cas que existeixin requisits legals d’informació o organismes encarregats de vetllar pel compliment de les lleis o litigants privats en resposta a processos legals vàlids (ordre de registre o aprehensió, citació o ordre judicial).

Les seves dades també podran ser facilitades a aquelles entitats prestadores de serveis del tercer sector amb les que INTERMEDIA col·labora: serveis socials, educació i formació, benestar personal i ocupació i treball. De totes formes, aquests serveis han de complir amb tot l’establert en la present Política de privacitat.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per a la prestació de serveis i per el compliment d’obligacions directament exigibles a INTERMEDIA.


Com protegeix INTERMEDIA la seva informació personal?

INTERMEDIA implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

La persona usuària té dret a obtenir confirmació sobre si INTERMEDIA tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, la persona podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, també podrà oposar-se al tractament de les seves dades. INTERMEDIA cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, la persona usuària podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, INTERMEDIA haurà de gestionar la seva tramitació. Podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant:

 • correu postal: INTERMEDIA (a l’Atenció de la Responsable de la LOPD), Gran Via Carles III, 62, bx, Barcelona (08028)
 • correu electrònic a: lopd@intermediaocupacio.org

En qualsevol comunicació haurà d’indicar el motiu de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualsevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la teva identitat