Fundació Intermedia està gestionant des del passat novembre de 2014 i fins l’abril d’aquest any el programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció 2014.

Aquest servei vol aconseguir la millora de l’ocupabilitat de persones destinatàries de la RMI (Renda Mínima d’Inserció), considerant molt convenient que les persones en situació d’exclusió social contribueixin a superar els seus problemes, duent a terme diferents activitats encaminades a la inserció o la reinserció. Es considera també indispensable que, a més de la inserció social i en els casos en què sigui possible, s’intenti aconseguir la inserció laboral, que contribueix a recuperar l’autoestima, l’autonomia personal i la consideració de l’entorn social i familiar.

El col·lectiu prioritari al qual s’adreça el projecte són les persones perceptores de la RMI, especialment els següents casos:
_Aquelles a les quals els resti menys temps de permanència per esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció.
_Aquelles amb un grau d’ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció.
_Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys.
_Dones
_Aquelles que tinguin càrregues familiars.

Per assolir la millora de l’ocupabilitat s’opta per una metodologia que combina les accions individuals (tutoria inicial diagnòstica i tutories de seguiment i tancament de l’itinerari) i accions grupals amb una participació d’un màxim de 15 persones.

Donada la situació de persones beneficiàries de la prestació de la RMI, aquests usuaris i usuàries estan en contacte amb Serveis Socials del barri. Aquesta coordinació ajuda a dinamitzar el territori i contribueix a fer arribar els diferents serveis dels equipaments cívics. Així Intermedia treballa des de la visió global d’equipament, com a un programa més que s’ofereix a la ciutadania.

El programa es desenvolupa a les poblacions de Barcelona, Badalona, Igualada, Gavà, Reus, Tarragona, Salt, Figueres, Blanes i La Bisbal. En total 15 tècnics i tècniques per atendre més de 450 persones.

El Programa MARMI està cofinançat pel Departament d’Empresa i Ocupació i el Fons Social Europeu.