Intermedia, en el marc del programa Projecta’t, va participar el passat 29 de febrer en la 3a jornada del Tourist Talent Management, celebrada a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Aquesta edició ha tingut com a objectiu proposar un espai d’aprenentatge i col·laboració entre i per a professionals del sector del turisme i l’hostaleria, per tal d’explorar, debatre i aplicar estratègies que contribueixin a la millora del benestar dels equips de treball, així com a la gestió del talent.

El Tourist Talent Management és impulsat per la Fundació Climent Guitart, la CETT Fundació i la Fundació Jordi Comas Matamala.

Es van abordar els nous paradigmes i reptes de futur en el sector de l’hostaleria i turisme, l’anàlisi de l’oferta formativa relacionada amb l’FP, i la satisfacció i benestar dels equips de treball.

Entre les principals conclusions extretes, es recull que l’hostaleria i turisme és un dels sectors productius de més impacte quant al PIB estatal. Tot i això, entre els participants es recull la inquietud pel que fa a l’autoimatge del sector, imatge que dificulta una transició cap a noves polítiques de treball i benestar que li permetin situar-se de forma competitiva dins el mercat laboral, respecte d’altres sectors.

Els principals reptes exposats passen per la captació i fidelització del talent; polítiques de conciliació; instauració de sistemes de promoció interns que permetin el desenvolupament professional dels equips; així com equiparar les remuneracions i condicions salarials a les d’altres sectors productius, dins d’un canvi d’enfocament que contempli plantejaments empresarials diferents dels tradicionals i els faci més laboralment atractius i competitius.

En relació amb la captació i la gestió del talent, les conclusions recollides consideren necessari focalitzar-se en el creixement de les competències de la persona que ja es troba dins l’empresa. Així doncs, cal dotar-se d’estructures de desenvolupament i promoció professional en el si de les empreses; cal invertir a capacitar els equips per oferir un millor servei i optimitzar els recursos; cal integrar cadascuna de les posicions de l’organigrama com un tot, per entendre la correlació entre càrrecs i enfortir la importància de l’engranatge en les posicions de base, sovint menystingudes a nivell professional. Apostar pel talent de l’empresa és fer també marca empleadora, i ampliar així la capacitat d’atracció i captació de talent, posant en valor les possibilitats i recursos que s’inverteixen per impulsar el potencial dels equips.

Respecte a les conclusions que s’extreuen de la jornada, en relació amb l’oferta dins la formació professional del sector, destaquen la identificació de diferents demandes latents, com ara la necessitat de més formacions duals. També la necessitat de pràctiques que compaginin la formació teòrica i el desenvolupament sobre el terreny, per obtenir una visió realista de la feina, i per oferir la possibilitat de conèixer els diferents models de negoci existents.

Es reclama també l’abordatge d’eines de capacitació en competències transversals. Una bona comunicació i atenció al client, organització, nocions de protocol, gestió d’equips, formacions en lideratge per a càrrecs de comandament intermedi o alt, etc., són algunes de les competències esmentades.

L’èmfasi també pel que fa als idiomes, sobretot l’anglès i el francès, continua sent una de les demandes del sector, amb l’objectiu d’oferir un servei més competitiu.

D’altra banda, es proposa la creació d’estudis més generalistes pel que fa als cicles de Grau Mitjà, que permetin una especialització posterior als cicles de Grau Superior, per afavorir la transversalitat formativa, que en aquests moments queda limitada a l’oferta de sala i cuina, la qual cosa redueix les possibilitats d’ocupació que ofereix el sector. Això comporta una manca d’atractiu respecte als cicles de formació professional actuals i una visió esbiaixada de les figures que s’integren en l’operativa d’un servei.

Finalment, la jornada va posar sobre la taula com mesurar i incrementar la satisfacció i el benestar dels equips de treball, per donar contingut a les conclusions de l’inici, en relació amb la fidelització dels equips. Entre les idees aportades destaquen la implementació de programes de benestar dins el sector; integrar i fer visible l’organigrama de l’empresa amb totes les posicions, destacant així la representativitat i importància de tots els equips de treball; incrementar i equiparar les retribucions a les d’altres sectors productius; aplicar sistemes de distribució de feina més equitatius entre els equips per contribuir a una disminució en la càrrega de feina; i per acabar, invertir en recursos que afavoreixin la conciliació personal i familiar. En aquest sentit, també es proposa la implementació de formació que integri processos de digitalització dins el mercat, la qual cosa comportaria una millor transició cap a aquestes noves polítiques.


El programa Projecta’t és subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).