Laborgir, és una assessoria laboral ubicada a Girona, fundada l’any 2008 que neix de la unió entre els departaments laborals del bufet Prats Sàbat Advocats i l’Assessoria Arxer, ambdues empreses familiars de llarga trajectòria en el territori.

La seva activitat empresarial és l’assessorament a empreses i autònoms/es en matèria laboral, essent la part predominant d’aquesta la gestió dels aspectes resultants de les relacions laborals entre les empreses i persones treballadores, tals com, gestió de nòmines, cotitzacions, contractes i afiliacions, tràmits a tresoreria i seguretat social, baixes i altes mèdiques, accidents laborals i contingències comunes, així com totes aquelles incidències que en derivin de la relació contractual comentada. També ofereixen serveis d’assessorament i gestió en matèria tributària resultant de l’activitat professional exercida per als agents.

Al capdavant de Laborgir hi trobem en Jordi Arxer Fàbrega i en Luis Moreno Prat com a administradors i gerents de l’assessoria, que ens han permès disposar d’un espai de trobada conjunt per tal de parlar dels perfils professionals que es desenvolupen en aquest sector.

Com a tret de partida i manifestació de la tipologia professional que es desenvolupa en el sector de les assessories laborals, quan parlem de l’estructura de Laborgir, observem que compten amb un equip de 3 persones, de les quals dues són tècniques laborals i l’altra ocupa el càrrec d’administrativa de recursos humans. Així doncs, la fotografia és clara, hi ha una predominança dels perfils tècnics enfront dels administratius, a diferència d’altres sectors o activitats econòmiques.

En el sector de l’assessoria laboral hi ha una predominança dels perfils tècnics enfront dels perfils administratius

P: Aquesta diferenciació entre els perfils tècnics i administratius, té un trasllat en les tasques desenvolupa cadascú?

R: Sí, mentre el perfil administratiu és qui es fa càrrec de la gestió de les incidències, el perfil tècnic és qui les aborda, resol i presta assessorament a les empreses en aquesta matèria.

P: Així doncs, i donat el pes que ocupa en l’organigrama, quines són les tasques que desenvolupa un/a tècnic/a laboral?

R: Les principals per a aquesta ocupació són, altes i afiliacions a Seguretat Social, elaboració de contractes de treball, càlcul i gestió de les nòmines de la plantilla, assessorament en matèria de tributs i models de l’Agència Tributària, canvis de cotitzacions i modificacions de jornada, així com d’aquelles situacions resultants de la relació laboral entre empresa i treballador/a. També atenem assumptes relacionats amb matèria de prestacions, tant a nivell d’assessorament com de tramitació, jubilació, permisos de cura de fills/es, orfandat, etc.

P: Tenint una visió de les funcions que es desenvolupen, quines són les competències necessàries per a poder-les assumir?

R: Entre les més destacables hi tenim, gestió del temps i priorització de les tasques, així com una bona organització per poder donar resposta a temps a les demandes dels clients; capacitat analítica, resolutiva i de negociació per tal de saber avaluar i assessorar correctament en matèria laboral; capacitat d’aprenentatge entenent que els coneixements requerits en l’àrea impliquin un reciclatge constant a mesura que la normativa varia; comunicació i treball en equip per tal de construir una dinàmica de treball en xarxa i compartida que permeti optimitzar els recursos personals per fer front a les demandes dels clients. 

P: A nivell formatiu, quines són aquelles formacions necessàries per optar a aquesta posició?

R: Segons la matèria tractada i les funcions a desenvolupar, coneixements en matèria laboral, jurídica i tributària resulten imprescindibles. Aleshores, estudis de titulació superior  o universitària com el grau en dret o en relacions laborals. Val a dir, però, que malgrat que aquestes titulacions siguin necessàries per entendre la matèria a abordar i tenir un coneixement general d’ella, les formacions complementàries esdevenen igual d’importants per fer front a les tasques del dia a dia (interpretació de convenis col·lectius, realització de nòmines, assegurances socials, legislació laboral, etc.)

Els coneixements en matèria laboral, jurídica i tributària resulten imprescindibles per ocupar la posició de tècnic/a laboral 

En aquest sentit, la resposta és clara, formació en nòmines i reciclatge normatiu esdevenen imprescindibles per donar resposta als clients. Entendre com s’elabora, es calcula i desglossa cadascun dels conceptes d’una nòmina, així com saber aplicar i entendre la normativa vigent, farà que la nostra candidatura no només destaqui en un procés selectiu, sinó que compti amb una base sòlida per poder promocionar en el sector.

P: Havent esgrimit què fa i que es requereix per fer-ho, quines són les condicions que envolten la figura d’un/a tècnic/a laboral?

R: Pel que fa a la tipologia contractual, més enllà de l’última reforma laboral donada, la demanda que té actualment en el mercat aquest perfil professional destaca de forma clara el contracte indefinit.

La jornada laboral es distribueix de dilluns a divendres en horari d’oficina, és a dir en una franja de 9 a 18 h aproximadament. Pel que fa a la modalitat de treball, tot i l’impacte del teletreball fruit de la pandèmia, el model en aquest cas i sobretot pel que respecte al territori gironí, el model de treball presencial és el que pren protagonisme, sense descartar una opció híbrida que combini ambdues modalitats, però essent aquesta última més residual.

Agraïm a Laborgir, en concret en Jordi i en Lluís, per la seva participació en el Projecta’t i per aproximar-nos a la realitat del sector i contribuir a construir una visió més acurada de la realitat quotidiana del perfil tècnic laboral. 

laborgir


El programa Projecta’t és subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).